Ubytovací řád

APARTMÁNY Na Pastvinách

Horní Václavov u Bruntálu

vydaný provozovatelem

PATOX GROUP s.r.o.

Mikuláškovo nám. 574/13, Brno 625 00

Mob: 602 224 290, 777 853 363

mailto: apartmany@patox.cz

odpovědný vedoucí: Mgr. Tomáš Darmovzal, Ing. Pavel Chromý

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku:

 

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Potvrzenou objednávkou ubytovaného (dále jen host) emailem je mezi hostem a provozovatelem Apartmány Na Pastvinách (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována objednávkou hosta. Ubytováním se rozumí užívání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: louky, chodníky, terasy, koupelna, obývací pokoj s kuchyní, ložnice a spojovací chodby se schodištěm (dále jen prostory určené k ubytování) na pozemku č.1434/123.

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu společně s vratnou kaucí 5.000,- Kč, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

 

II. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 

III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení v plné výši hostem bankovním převodem či v hotovosti dle platného ceníku a to nejpozději v den zahájení ubytování.

 

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních dveří a od sklepa pro úschovu lyží a kol. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • uzamykat při odchodu hlavní vchodové dveře i dveře od sklepa.
 • v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
 • pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hod) musí host nahlásit den předem. Za pozdní odjezd se účtuje částka 200,-Kč za osobu s ohledem na přípravu a úklid ubytování pro další hosty.

b) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

c) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování
 • vhazovat do toalety vlhčené ubrousky (problémy s ČOV)

 

V. Povinnosti provozovatele

 Provozovatel je povinen

 • odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

 

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před domem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

 

VII. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

 

VIII. Domácí zvířata

Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty není možná. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den.

 

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

 

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz.bod XI tohoto ubytovacího řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být předáno druhé straně.

d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

 

XI. Stornovací podmínky:

a) Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:

 • 10% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb do 45 dnů včetně před jejich počátkem
 • 30% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 44 do 33 dnů včetně před jejich počátkem.
 • 60% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 32 do 22 dnů včetně před jejich počátkem.
 • 80% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 21 do 12 dne včetně před jejich počátkem.
 • 90% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 11 dnů do jejich počátku

b) V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.

c) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedený email provozovatele.

d) Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.

 

XII. Doklad totožnosti

K ověření údajů je host povinen předložit doklad totožnosti, případně cestovní pas. Provozovatel ověřuje totožnost klienta jméno a příjmení, bydliště, datum narození.

 

Ubytovací řád vydal v Horním Václavově dne 20.12. 2019:

Provozovatel
PATOX GROUP s.r.o.
Mob. 602 224 290, 777 853 363
www.napastvinách.cz
apartmany@patox.cz